เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองแก๋วที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • วันที่ 2 พ.ย. 2565
  • อ่าน 163 ครั้ง

         เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2567   นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2567 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507) ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเทศบาลตำบลหนองแก๋วตามทะเบียนบ้าน  แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่และยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้  ตั้งแต่

เดือนตุลาคม 2565 - เดือนพฤศจิกายน 2565 (ช่วงที่ 1) และเดือนมกราคม 2566 - เดือนกันยายน 2566 (ช่วงที่ 2) ด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน

โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. ทะเบียนบ้าน

3. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้มีสิทธิ์/หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 2567 165 KB. 25
2 หนังสือมอบอำนาจ 40 KB. 23

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: