เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf 314 KB. 219
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 309 KB. 216
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 308 KB. 216
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 324 KB. 222
5 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการ) 317 KB. 224
6 การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบ) 201 KB. 221
7 การแจ้งการก่อสร้างอาคาร 227 KB. 222
8 การแจ้งขุดดิน 198 KB. 203
9 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร 206 KB. 199
10 การแจ้งดัดแปลงอาคาร 227 KB. 233
11 การแจ้งถมดิน 197 KB. 183
12 การแจ้งรื้อถอนอาคาร 203 KB. 191
13 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 225 KB. 206
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง 192 KB. 187
15 การขอใบรับรองการก่อสร้าง 195 KB. 178
16 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 202 KB. 203
17 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถกลับรถ 205 KB. 212
18 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา21 226 KB. 202
19 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 203 KB. 176
20 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 210 KB. 196
21 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 221 KB. 201
22 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 222 KB. 175
23 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 224 KB. 190
24 การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 217 KB. 204
25 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 215 KB. 206
26 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 224 KB. 181
27 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 222 KB. 183
28 การขอต่ออายุใบอนุญาตรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 205 KB. 171
29 การขอต่ออายุใบอนุญาตรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 205 KB. 179
30 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 317 KB. 196
31 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 203 KB. 211
32 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 201 KB. 185
33 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 213 KB. 218
34 การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 212 KB. 191
35 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 209 KB. 184
36 การรับชำระภาษีป้าย 196 KB. 189
37 การรับชำระภาษีที่ดินและโรงเรือน 208 KB. 184
38 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 210 KB. 176
39 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 206 KB. 167
40 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 205 KB. 182
41 การขอหนังสือรับรองการแจ้งตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 197 KB. 181
42 การขอรับบำเหน็จบำนาญของลูกจ้างประจำ 301 KB. 196
43 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ 191 KB. 190
44 การขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ 206 KB. 182
45 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท 191 KB. 190
46 การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญ 194 KB. 189
47 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศในที่สาธารณะ 208 KB. 205
48 การขอบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชบำนาญ 194 KB. 183
49 การขอรับบำเหน็จตกทอดของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 318 KB. 172
50 การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ 195 KB. 173
51 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาทลูกจ้างประจำ 190 KB. 180
52 การขอใบอนุญาตรับประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 205 KB. 165
53 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 198 KB. 175
54 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 209 KB. 173
55 การขอโอนใบอนุญาตกิจการสถานีบริการน้ำมัน 198 KB. 181
56 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 209 KB. 189
57 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 199 KB. 173
58 การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 198 KB. 172
59 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 198 KB. 203
60 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 213 KB. 265
61 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 201 KB. 183
62 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 217 KB. 172
63 การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 198 KB. 172

แชร์ให้เพื่อน: