เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf 314 KB. 111
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 309 KB. 114
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 308 KB. 119
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 324 KB. 112
5 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการ) 317 KB. 115
6 การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบ) 201 KB. 110
7 การแจ้งการก่อสร้างอาคาร 227 KB. 112
8 การแจ้งขุดดิน 198 KB. 105
9 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร 206 KB. 107
10 การแจ้งดัดแปลงอาคาร 227 KB. 120
11 การแจ้งถมดิน 197 KB. 89
12 การแจ้งรื้อถอนอาคาร 203 KB. 92
13 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 225 KB. 95
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง 192 KB. 84
15 การขอใบรับรองการก่อสร้าง 195 KB. 85
16 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 202 KB. 91
17 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถกลับรถ 205 KB. 97
18 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา21 226 KB. 89
19 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 203 KB. 80
20 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 210 KB. 84
21 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 221 KB. 98
22 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 222 KB. 85
23 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 224 KB. 93
24 การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 217 KB. 99
25 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 215 KB. 100
26 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 224 KB. 84
27 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 222 KB. 85
28 การขอต่ออายุใบอนุญาตรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 205 KB. 77
29 การขอต่ออายุใบอนุญาตรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 205 KB. 89
30 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 317 KB. 91
31 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 203 KB. 98
32 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 201 KB. 91
33 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 213 KB. 110
34 การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 212 KB. 92
35 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 209 KB. 78
36 การรับชำระภาษีป้าย 196 KB. 87
37 การรับชำระภาษีที่ดินและโรงเรือน 208 KB. 89
38 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 210 KB. 83
39 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 206 KB. 86
40 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 205 KB. 84
41 การขอหนังสือรับรองการแจ้งตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 197 KB. 87
42 การขอรับบำเหน็จบำนาญของลูกจ้างประจำ 301 KB. 95
43 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ 191 KB. 92
44 การขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ 206 KB. 86
45 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท 191 KB. 84
46 การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญ 194 KB. 82
47 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศในที่สาธารณะ 208 KB. 92
48 การขอบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชบำนาญ 194 KB. 88
49 การขอรับบำเหน็จตกทอดของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 318 KB. 82
50 การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ 195 KB. 84
51 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาทลูกจ้างประจำ 190 KB. 84
52 การขอใบอนุญาตรับประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 205 KB. 77
53 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 198 KB. 82
54 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 209 KB. 76
55 การขอโอนใบอนุญาตกิจการสถานีบริการน้ำมัน 198 KB. 80
56 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 209 KB. 86
57 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 199 KB. 82
58 การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 198 KB. 79
59 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 198 KB. 85
60 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 213 KB. 87
61 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 201 KB. 85
62 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 217 KB. 78
63 การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 198 KB. 79

แชร์ให้เพื่อน: