เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf 314 KB. 169
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 309 KB. 177
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 308 KB. 176
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 324 KB. 172
5 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการ) 317 KB. 176
6 การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบ) 201 KB. 174
7 การแจ้งการก่อสร้างอาคาร 227 KB. 173
8 การแจ้งขุดดิน 198 KB. 160
9 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร 206 KB. 158
10 การแจ้งดัดแปลงอาคาร 227 KB. 190
11 การแจ้งถมดิน 197 KB. 142
12 การแจ้งรื้อถอนอาคาร 203 KB. 151
13 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 225 KB. 156
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง 192 KB. 143
15 การขอใบรับรองการก่อสร้าง 195 KB. 135
16 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 202 KB. 152
17 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถกลับรถ 205 KB. 163
18 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา21 226 KB. 149
19 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 203 KB. 136
20 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 210 KB. 146
21 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 221 KB. 154
22 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 222 KB. 136
23 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 224 KB. 147
24 การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 217 KB. 161
25 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 215 KB. 159
26 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 224 KB. 141
27 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 222 KB. 142
28 การขอต่ออายุใบอนุญาตรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 205 KB. 129
29 การขอต่ออายุใบอนุญาตรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 205 KB. 139
30 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 317 KB. 149
31 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 203 KB. 166
32 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 201 KB. 144
33 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 213 KB. 165
34 การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 212 KB. 147
35 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 209 KB. 139
36 การรับชำระภาษีป้าย 196 KB. 144
37 การรับชำระภาษีที่ดินและโรงเรือน 208 KB. 146
38 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 210 KB. 132
39 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 206 KB. 140
40 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 205 KB. 141
41 การขอหนังสือรับรองการแจ้งตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 197 KB. 140
42 การขอรับบำเหน็จบำนาญของลูกจ้างประจำ 301 KB. 146
43 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ 191 KB. 147
44 การขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ 206 KB. 137
45 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท 191 KB. 143
46 การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญ 194 KB. 134
47 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศในที่สาธารณะ 208 KB. 155
48 การขอบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชบำนาญ 194 KB. 147
49 การขอรับบำเหน็จตกทอดของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 318 KB. 134
50 การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ 195 KB. 132
51 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาทลูกจ้างประจำ 190 KB. 144
52 การขอใบอนุญาตรับประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 205 KB. 127
53 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 198 KB. 133
54 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 209 KB. 128
55 การขอโอนใบอนุญาตกิจการสถานีบริการน้ำมัน 198 KB. 141
56 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 209 KB. 147
57 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 199 KB. 135
58 การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 198 KB. 129
59 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 198 KB. 139
60 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 213 KB. 143
61 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 201 KB. 140
62 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 217 KB. 131
63 การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 198 KB. 132

แชร์ให้เพื่อน: