เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf 314 KB. 150
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 309 KB. 160
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 308 KB. 157
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 324 KB. 154
5 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการ) 317 KB. 158
6 การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบ) 201 KB. 156
7 การแจ้งการก่อสร้างอาคาร 227 KB. 155
8 การแจ้งขุดดิน 198 KB. 143
9 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร 206 KB. 143
10 การแจ้งดัดแปลงอาคาร 227 KB. 172
11 การแจ้งถมดิน 197 KB. 124
12 การแจ้งรื้อถอนอาคาร 203 KB. 132
13 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 225 KB. 135
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง 192 KB. 123
15 การขอใบรับรองการก่อสร้าง 195 KB. 120
16 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 202 KB. 132
17 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถกลับรถ 205 KB. 145
18 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา21 226 KB. 131
19 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 203 KB. 121
20 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 210 KB. 126
21 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 221 KB. 139
22 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 222 KB. 123
23 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 224 KB. 134
24 การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 217 KB. 143
25 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 215 KB. 140
26 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 224 KB. 127
27 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 222 KB. 123
28 การขอต่ออายุใบอนุญาตรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 205 KB. 113
29 การขอต่ออายุใบอนุญาตรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 205 KB. 125
30 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 317 KB. 132
31 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 203 KB. 149
32 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 201 KB. 128
33 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 213 KB. 148
34 การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 212 KB. 132
35 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 209 KB. 119
36 การรับชำระภาษีป้าย 196 KB. 125
37 การรับชำระภาษีที่ดินและโรงเรือน 208 KB. 129
38 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 210 KB. 118
39 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 206 KB. 124
40 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 205 KB. 126
41 การขอหนังสือรับรองการแจ้งตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 197 KB. 125
42 การขอรับบำเหน็จบำนาญของลูกจ้างประจำ 301 KB. 132
43 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ 191 KB. 131
44 การขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ 206 KB. 121
45 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท 191 KB. 123
46 การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญ 194 KB. 118
47 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศในที่สาธารณะ 208 KB. 136
48 การขอบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชบำนาญ 194 KB. 128
49 การขอรับบำเหน็จตกทอดของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 318 KB. 120
50 การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ 195 KB. 118
51 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาทลูกจ้างประจำ 190 KB. 129
52 การขอใบอนุญาตรับประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 205 KB. 113
53 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 198 KB. 119
54 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 209 KB. 115
55 การขอโอนใบอนุญาตกิจการสถานีบริการน้ำมัน 198 KB. 121
56 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 209 KB. 131
57 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 199 KB. 120
58 การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 198 KB. 114
59 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 198 KB. 124
60 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 213 KB. 125
61 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 201 KB. 123
62 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 217 KB. 116
63 การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 198 KB. 118

แชร์ให้เพื่อน: