เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

เลือกหัวข้อย่อย

ด้านกายภาพ การเมืองการปกครอง ประชากร


1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้ง

ตำบลหนองแก๋ว ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่

ประมาณ 17 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอหางดงประมาณ 2 กิโลเมตร 

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ         จรดตำบลบ้านแหวน  อำเภอหางดง

ทิศตะวันตก      จรดตำบลหางดง  อำเภอหางดง

ทิศใต้             จรดตำบลหารแก้ว  อำเภอหางดง

ทิศตะวันออก    จรดตำบลขุนคง  อำเภอหางดง

ตำบลหนองแก๋ว มีเนื้อที่รวม 10 ตารางกิโลเมตร (6,250 ไร่)


1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะรูปร่างของตำบลหนองแก๋ว มีรูปร่างเป็นแนวยาวกว้างจากทางทิศเหนือไปทางทิศใต้  มีความลาดชันไม่เกิน  2 เปอร์เซ็นต์ ลาดเอียงจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการเพาะปลูก และมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 108 (สายเชียงใหม่-ฮอด) ตัดผ่านเขตตำบลทางทิศตะวันตกของตำบล


1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ภูมิอากาศในรอบปีสำหรับเดือนที่หนาวที่สุด  มีอุณหภูมิต่ำกว่า  10 องศาเซลเซียส  สำหรับฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย 35-40 องศาเซลเซียส มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  900  มิลลิเมตร ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม


1.4 ลักษณะของดิน

พื้นที่ในเขตตำบลหนองแก๋วโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม   ลักษณะดินเป็นดินร่วนและมีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่


1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

- แม่น้ำที่ไหลผ่าน  0  สาย

- ห้วย / หนอง / คลอง / บึง   2  แห่ง

- คลองชลประทาน   6  แห่ง

- บ่อบาดาลสาธารณะ  67  แห่ง

- บ่อบาดาลเอกชน  565  แห่ง

- บ่อน้ำตื้นสาธารณะ  1  แห่ง

- บ่อน้ำตื้นเอกชน    -    แห่ง


1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในเขตตำบลหนองแก๋วไม่มีป่าไม้


2. ด้านการเมืองการปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลหนองแก๋ว มีจำนวน  9   หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่    ๑    บ้านละโว้                  มีพื้นที่     ๐.๖๕  ตร.กม. /๔๐๖.๒๕ ไร่

หมู่ที่    ๒    บ้านสันปูเลย              มีพื้นที่     ๐.๗๕  ตร.กม  /๔๖๘.๗๕  ไร่

หมู่ที่    ๓    บ้านเหมืองง่า             มีพื้นที่     ๑.๓๖  ตร.กม. /๘๕๐.๐๐  ไร่

หมู่ที่    ๔    บ้านบวก                  มีพื้นที่     ๒.๐๕  ตร.กม./๑,๒๘๑.๒๕  ไร่

หมู่ที่    ๕    บ้านร้องแหย่ง            มีพื้นที่     ๑.๔๐  ตร.กม. /๘๗๕.๐๐ ไร่

หมู่ที่    ๖    บ้านยั้งปวน               มีพื้นที่     ๑.๔๘  ตร.กม. /๙๒๕.๐๐ ไร่

หมู่ที่    ๗    บ้านสันทราย             มีพื้นที่     ๑.๐๐  ตร.กม. /๖๒๕.๐๐ ไร่

หมู่ที่    ๘    บ้านหนองแก๋ว            มีพื้นที่     ๑.๐๐  ตร.กม. /๖๒๕.๐๐ ไร่

หมู่ที่    ๙    บ้านสันทรายพัฒนา      มีพื้นที่     ๐.๓๑  ตร.กม. /๑๙๓.๗๕ ไร่


2.2 การเลือกตั้ง

ตำบลหนองแก๋ว แบ่งเขตการเลือกตั้ง 2 เขตการเลือกตั้ง   ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองแก๋วส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา  และประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาล  ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ

ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑  ธันวาคม  พ.ศ. 2556)

- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  จำนวน  4,441  คน

- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน  4,441  คน

- จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  จำนวน   4,099 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  4,441 คน คิดเป็นร้อยละ  92.29

- จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน  4,099  คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 4,441 คน คิดเป็นร้อยละ  92.29


3. ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หมู่ที่

ชื่อชุมชน

จำนวนครัวเรือน

หญิง

ชาย

รวม

1

บ้านละโว้

137

194

172

366

2

บ้านสันปูเลย

501

605

564

1,169

3

บ้านเหมืองง่า

372

371

361

732

4

บ้านบวก

255

361

327

688

5

บ้านร้องแหย่ง

168

239

240

479

6

บ้านยั้งปวน

144

198

197

395

7

บ้านสันทราย

320

244

228

452

8

บ้านหนองแก๋ว

332

346

309

655

9

บ้านสันทรายพัฒนา

171

213

202

415

รวม

2,400

2,771

2,600

5,371


3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

หญิง

ชาย

รวม

จำนวนประชากรเยาวชน

อายุต่ำกว่า 18 ปี

416

385

801

จำนวนประชากร

อายุ 18-60 ปี

1,845

1,736

3581

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ

อายุมากกว่า 60 ปี

510

479

989

รวม

2,771

2,600

5,371

แชร์ให้เพื่อน: