เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

markerสถานที่สำคัญตำบลหนองแก๋ว

เลือกประเภทสถานที่

โครงการศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

  • วันที่ 4 มี.ค. 2562
  • 813 ครั้ง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยุ่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของการพัฒนา ซึ่งตั้งบนพื้นฐานทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน คำนึกถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ทรงพระราชทาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำในการเกษตร โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้ำ กรณีฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอในการเพาะปลุกเกษตร ทฤษฎีใหม่ คือ ทฤษฎีแห่งการใช้น้ำและการบริหารงานพัฒนาการเกษตรแผนใหม่เน้นถึงเกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินจำนวนน้อย สามารถเลี้ยงตัวเองได้ สามารถผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี มีพืชผักและอาหารโปรตียจาการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ หมู ปลา เป้นต้น ไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปีแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่? ได้กำหนดการจัดแบ่งพื้นที่เป็น 30-30-30-10 ดังนี้ คือขุดสระ ร้อยละ 30 ปลูกข้าว ร้อยละ30ปลูกพืชไร่/พืชสวน ร้อยละ 30 และที่อยาอาศัย ร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด

จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา จำนวน 1แห่ง

-จุดเรียนรู้ 1 แปลงสาธิตการปลูกข้าว

-จุดเรียนรู้ 2 แปลงสาธิตปลูกผักสวนครัว

-จุดเรียนรู้ 3 แปลงสาธิตพืชสวยผลไม้และผักกินยอด

-จุดเรียนรู้ที่ 4 โรงเรือนผักกางมุ้ง

-จุดเรียนรู้ที่ 5 โรงเรือนเพาะเห็ด

-จุดเรียนรู้ที่ 6 โรงเรือนปุ๋ยหมัก

-จุดเรียนรู้ที่ 7 โรงเรือนเลี้ยงไก่และเป็ด

แชร์สถานที่นี้ให้เพื่อน: