เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

โครงการ "สร้างเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตในองค์กร" วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

  • วันที่ 29 เม.ย. 2566
  • อ่าน 103 ครั้ง

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

>>> นายเจริญ  โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "สร้างเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตในองค์กร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วัตถุประสงค์

1) เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างความโปร่งใส ในการนำนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบไปสู่การปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2) เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในองค์กร ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้

3) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงประมาณ : จัดกิจกรรมสร้างเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตในองค์กร โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมให้ความรู้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 40 คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ : กิดวัฒนธรรมองค์กรที่เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รู้จักปฏิเสธการรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวล/มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หลักธรรมาภิบาลและ การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ผลการดำเนินกิจกรรม

1) เวลา 08.30-09.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแก๋ว และลงทะเบียนพร้อมรับเอกสาร

2) เวลา 09.00-10.00 น. นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว กล่าวเปิดโครงการ พร้อมมอบนโยบายเกี่ยวกับการสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการทำงาน และเน้นการนำนโยบาย "ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)" ไปสู่การปฏิบัติจริง โดยให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในหน่วยงาน จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

3) เวลา 10.00-12.00 น. นางทัศพร ขอดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลหนองแก๋ว บรรยายให้ความรู้หัวข้อ "การสร้างเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตในองค์กร" โดยอธิบายความหมายหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า พร้อมทั้งได้อธิบายรูปแบบของการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 รูปแบบ 19 วิธี รวมไปถึงปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการทุจริตใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวล/มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หลักธรรมาภิบาล และป้องกันการทุจริตในองค์กร ซึ่งสอดคล้องตามและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวนโยบายด้านการสร้างเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตของในองค์กรที่ผู้บริหารสูงสุดได้วางไว้

4) เวลา 13.00-16.00 น. นางทัศพร  ขอดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลหนองแก๋ว เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ระดมความคิดเห็น เพื่อสรุปทบทวนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ และมอบหมายส่วนงานที่รับผิดชอบในการทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5) เวลา 16.00-16.30 น. นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว กล่าวปิดการอบรม และเสร็จสิ้นโครงการ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: