เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2566

  • วันที่ 23 ม.ค. 2566
  • อ่าน 58 ครั้ง

* กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2566 *


วันที่ 7-14 มกราคม ของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำในการสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว จึงประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนกิจกรรมดังต่อไปนี้

 

1. สำรวจและซ่อมแซมภาชนะเก็บน้ำพร้อมฝาปิดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ และเก็บสำรองน้ำไว้อุปโภค บริโภค ในภาวะขาดแคลนน้ำ


2. สร้างหรือซื้อภาชนะเก็บน้ำของครัวเรือนเพิ่มเติมให้พอเพียงต่อการ อุปโภค/บริโภค ของครอบครัว


3. ทำความสะอาดภาชนะและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในภาวะขาดแคลนน้ำ


4. สร้างจิตสำนึกให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และตระหนักถึงคุณค่าของน้ำแชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: