เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร

  • วันที่ 11 มิ.ย. 2562
  • อ่าน 296 ครั้ง

การขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร


ผู้ที่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร สามารถติดต่อได้ที่กองช่าง

โดยนำเอกสารประกอบดังนี้

๑. แบบแปลน จำนวน ๒ ชุด   ประกอบด้วย
- แผนผังบริเวณ แปลนพื้นชั้นต่างๆ
- รูปด้านอย่างน้อย ๒ รูป รูปตัดทางขวาง
- รูปตัดทางยาว แปลนโครงสร้างชั้นต่างๆ
- แบบขยายส่วนสำคัญ อื่นๆ.......................................


๒. เอกสารหลักฐานอื่นๆ (ต้องรับรองสำเนาทุกแผน)
๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน
๒.๓ สำเนาเอกสารที่ดิน
- หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของที่ดินเดิม)
-  สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดินเดิม)
๒.๔ รายการคำนวณที่วิศวกรรมรับรอง (ในกรณีพื้นที่ มากกว่า 150 ตร.ม. ขึ้นไป)
- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๒.๕ หนังสือตกลงทำผนังร่วมกัน
- สำเนาเอกสารที่ดิน
- หนังสือรับรองสถาปนิก
- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๒.๖ หนังสือยินยอมของผู้ควบคุม
- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม


สามารถนำมายื่นได้ที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ในวันและเวลาราชการ
หรือสอบถามได้ที่ 053-443062 ต่อ 15

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: