เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ ชื่อเอกสาร : ประกาศราคากลาง ถนน คสล. พร้อมวางท่อ ม.4   [ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ทางสาธารณะประโยชน์ บ้านบวก(มโนวร) หมู่ที่ 4 
    

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th