เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับตามที่เทศบาลตำบลหนองแก๋วได้ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว  ประจำปี 2560 โดยกำหนดตัวชีวัดไว้ 4 ด้าน  ได้แก่  1.ด้านโยธาา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  2.ด้านเทศกิจหรือบรรเทาสาธารณภัย  3.ด้านรายได้หรือภาษี  4.ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม    สรุปได้ว่าประชาชนตำบลหนองแก๋วมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว  คิดเป็นร้อยละ 94.97  โดยเทศบาลตำบลหนองแก๋วจะนำข้อแนะนำ  และข้อบกพร่องไปปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 01 ตุลาคม 2560

   เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้จัดทำโครงการ “อบรมกฎหมายทั่วไปสู่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณปี 2560 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่อไปได้
  เทศบาลตำบลหนองแก๋ว จึงขอเรียนเชิญท่านและประชาชนในหมู่บ้านจำนวน 5 คน มาร่วมฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
 01 กันยายน 2560

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
 25 กรกฎาคม 2560


 16 มิถุนายน 2560


 04 เมษายน 2560

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้จัดตั้งหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำศูนย์ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ

สามารถโทรแจ้งได้ที่
หมายเลข 0-5348-3400  หรือ 1669
 01 มกราคม 2560

ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘ กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งกำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา ที่ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่น พร้อมคำขอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
 21 กรกฎาคม 2558


 06 พฤษภาคม 2558

สภา อบต.หนองแก๋ว จะมีการประชุมสมัยสามัญที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2556 ประชาชนท่านใดสนใจเข้ารับฟังการประชุม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานปลัดอบต.หนองแก๋ว โทร 0-5344-3062 ต่อ 16-17 ในวันและเวลาราชการค่ะ
 30 พฤษภาคม 2556

โครงการผู้พิการสดใสใส่ใจสุขภาพ
งบประมาณ  จากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว
                จำนวน 20000   บาท
ดำเนินการ    วันที่ 5  กันยายน  2555
โดยชมรม     ชมรมผู้พิการ  ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 30 ตุลาคม 2555

โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุบ้านยั้งปวน
งบประมาณจาก  กองทุนหลักประกันสุขภาพฯองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว
                     จำนวน   10000   บาท
ดำเนินการวันที่   10  กันยายน  2555
โดยชมรม         ผู้สูงอายุบ้านยั้งปวน    หมู่ที่  6   ตำบลหนองแก๋ว  
                     อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
 30 ตุลาคม 2555

โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุบ้านบวก
งบประมาณ       กองทุนหลักประกันสุขภาพฯองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว
                     จำนวน   10000   บาท
ดำเนินการ        วันที่  7  กันยายน  2555
โดยชมรม         ผู้สูงอายุบ้านบวก   หมู่ที่  4
 30 ตุลาคม 2555

โครงการส่งเสริมการออกกำลังเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุตำบลหนองแก๋ว
งบประมาณ  กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
               องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว
               จำนวน  20000   บาท
ดำเนินการ    วันที่ 13   กันยายน  2555
โดยชมรม    ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแก๋ว ตำบลหนองแก๋ว
               อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

 30 ตุลาคม 2555

โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุบ้านละโว้
งบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
               องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว
               จำนวน   10000   บาท
ดำเนินการ  วันที่  28  สิงหาคม  2555
โดยชมรม   ผู้สูงอายุบ้านละโว้   หมู่ที่  1
 30 ตุลาคม 2555

โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจสุขภาพ
หน่วยงานรับผิดชอบ : ชมรมผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแก๋ว
งบประมาณ : ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแก๋ว 15,000 บาท
ผู้ร่วมโครงการ : เด็ก ศพด.ตำบลหนองแก๋ว และผู้ปกครอง จำนวน 140 คน
วัตถุประสงค์
          ๑    เพื่อให้ความรู้แก่เด็กเล็กและผู้ปกครองในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเด็กเล็ก  
          ๒.  เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กรู้จักการดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างถูกวิธี  
          ๓.   เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีนิสัยรักการแปรงฟันได้อย่างมีความสุข
วัน/สถานที่ดำเนินการ
     31  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕5   ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแก๋ว 
      ตำบลหนองแก๋ว       อำเภอหางดง    จังหวัดเชียงใหม่
 30 ตุลาคม 2555

     1  [2] 


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th