เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม 2561
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองแก๋วได้ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 พร้อมได้มอบเงินสวัสดิการค่านอนโรงพยาบาล ให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.หนองแก๋ว
 04 กรกฎาคม 2561
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th