เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับการชำระภาษีประจำปี 2561
ขอให้ผู้เข้าข่ายต้องชำระภาษีทั้ง 3 ประเภท  ได้แก่
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
2. ภาษีป้าย เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2561
3. ภาษีบำรุงท้องที่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2561

ชำระภาษีของท่านได้ที่  กองคลัง เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ชั้น 1
โดยมีเอกสารประกอบการยื่นแบบ ได้แก่
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• โฉนดที่ดิน
• สัญญาเช่า(ภาษีโรงเรือนประเภทเช่า)

- หากมีข้อสงสัย  ติดต่อได้ที่ โทร 0-5344-3062  ต่อ 12  ในวันและเวลาราชการค่ะ
 17 มกราคม 2561
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th