เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ประจำปี 2560
ตามที่เทศบาลตำบลหนองแก๋วได้ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว  ประจำปี 2560 โดยกำหนดตัวชีวัดไว้ 4 ด้าน  ได้แก่  1.ด้านโยธาา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  2.ด้านเทศกิจหรือบรรเทาสาธารณภัย  3.ด้านรายได้หรือภาษี  4.ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม    สรุปได้ว่าประชาชนตำบลหนองแก๋วมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว  คิดเป็นร้อยละ 94.97  โดยเทศบาลตำบลหนองแก๋วจะนำข้อแนะนำ  และข้อบกพร่องไปปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 01 ตุลาคม 2560
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th