เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็น วันท้องถิ่นไทย โดยมีความเป็นมาที่น่าสนใจคือ การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นได้เริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานเงินภาษีโรงร้านตลาดท่าฉลอมเพื่อใช้ทำนุบำรุงท้องถิ่น และได้ประกาศจัดตั้ง สุขาภิบาลท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครองทำนุบำรุงท้องถิ่นกันเอง เทศบาลตำบลหนองแก๋วโดยนายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว ร่วมกับคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย โดยนายอำเภอหางดงเป็นประธาน ณ เทศบาลตำบลหางดง และได้มีการปลูกต้นไม้บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

 19 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th