เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ



ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมโครงการ อบรมกฎหมายทั่วไปสู่ประชาชน
   เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้จัดทำโครงการ “อบรมกฎหมายทั่วไปสู่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณปี 2560 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่อไปได้
  เทศบาลตำบลหนองแก๋ว จึงขอเรียนเชิญท่านและประชาชนในหมู่บ้านจำนวน 5 คน มาร่วมฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
 01 กันยายน 2560



        

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th