เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับประมวลกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ : โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุบ้านละโว้
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุบ้านละโว้
งบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
               องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว
               จำนวน   10000   บาท
ดำเนินการ  วันที่  28  สิงหาคม  2555
โดยชมรม   ผู้สูงอายุบ้านละโว้   หมู่ที่  1
 30 ตุลาคม 2555
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th