เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับประมวลกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ : โครงการส่งเสริมการออกกำลังเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมการออกกำลังเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุตำบลหนองแก๋ว
งบประมาณ  กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
               องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว
               จำนวน  20000   บาท
ดำเนินการ    วันที่ 13   กันยายน  2555
โดยชมรม    ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแก๋ว ตำบลหนองแก๋ว
               อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

 30 ตุลาคม 2555
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th