เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับประมวลกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ : โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุบ้านบวก
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุบ้านบวก
งบประมาณ       กองทุนหลักประกันสุขภาพฯองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว
                     จำนวน   10000   บาท
ดำเนินการ        วันที่  7  กันยายน  2555
โดยชมรม         ผู้สูงอายุบ้านบวก   หมู่ที่  4
 30 ตุลาคม 2555
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th