เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับประมวลกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ : โครงการส่งเสริมการดุแลสุขภาพผู้สูงอายุบ้านยั้งปวน
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุบ้านยั้งปวน
งบประมาณจาก  กองทุนหลักประกันสุขภาพฯองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว
                     จำนวน   10000   บาท
ดำเนินการวันที่   10  กันยายน  2555
โดยชมรม         ผู้สูงอายุบ้านยั้งปวน    หมู่ที่  6   ตำบลหนองแก๋ว  
                     อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
 30 ตุลาคม 2555
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th