เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับประมวลกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ : โครงการผู้พิการสดใสใส่ใจสุขภาพ
โครงการผู้พิการสดใสใส่ใจสุขภาพ
งบประมาณ  จากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว
                จำนวน 20000   บาท
ดำเนินการ    วันที่ 5  กันยายน  2555
โดยชมรม     ชมรมผู้พิการ  ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 30 ตุลาคม 2555
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th