เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับประมวลกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ : โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจสุขภาพ
โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจสุขภาพ
หน่วยงานรับผิดชอบ : ชมรมผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแก๋ว
งบประมาณ : ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแก๋ว 15,000 บาท
ผู้ร่วมโครงการ : เด็ก ศพด.ตำบลหนองแก๋ว และผู้ปกครอง จำนวน 140 คน
วัตถุประสงค์
          ๑    เพื่อให้ความรู้แก่เด็กเล็กและผู้ปกครองในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเด็กเล็ก  
          ๒.  เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กรู้จักการดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างถูกวิธี  
          ๓.   เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีนิสัยรักการแปรงฟันได้อย่างมีความสุข
วัน/สถานที่ดำเนินการ
     31  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕5   ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแก๋ว 
      ตำบลหนองแก๋ว       อำเภอหางดง    จังหวัดเชียงใหม่
 30 ตุลาคม 2555
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th