เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ 13 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว ได้เข้ารับรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย "โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร **ทั้งนี้เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวตำบลหนองแก๋วที่ให้ความอนุเคราะห์นำมือถือเก่ามาบริจาคเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
 18 ตุลาคม 2561

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้วทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ให้ได้ 3,000,000 เครื่อง และนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี   โดยจะนำรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่น ๆ มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 นั้น

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนตำบลหนองแก๋ว ร่วมบริจาคมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อให้แก่โครงการดังกล่าว  ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋วได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่    30 กันยายน 2561

 27 สิงหาคม 2561

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองแก๋วได้ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 พร้อมได้มอบเงินสวัสดิการค่านอนโรงพยาบาล ให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.หนองแก๋ว
 04 กรกฎาคม 2561

วันนี้ทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองแก๋วได้ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 พร้อมได้มอบเงินสวัสดิการค่านอนโรงพยาบาล ให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.หนองแก๋ว
 05 มิถุนายน 2561

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระธาตุวัดศรีสุพรรณ์ โดยทางนายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว พนักงานเทศบาลร่วมในพิธีดังกล่าว โดยเทศบาลตำบลหนองแก๋วสนับสนุนงบประมาณในการสรงน้ำพระธาตุจำนวนเงิน 40,000 บาท
 31 พฤษภาคม 2561

วันที่ 24 เมษายน วยู  ผู้ตรวจจากกระทรวงหมาดไทย  เข้าสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.แบบตัวยูลำเหมืององนก  งบประมาณ 1,700,000 บาท  ที่เทศบาลตำบลหนองแก๋วได้เสนอโครงการผ่านทางอำเภอหางดง
 24 เมษายน 2561

วันที่ 18 เมษายน 2561 นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋วลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ในเขตเทศบาลตำบลหนองแก๋ว
 18 เมษายน 2561

วันที่ 11 เม.ย. 61  นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ไตรแก้ว รองนายกเทศมนตรี  และนางทัศพร ขอดแก้ว ปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนมอบวุฒิบัตร ให้แก่ นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ในปีการศึกษา พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
 11 เมษายน 2561

วันที่ 31  มีนาคม 2561  นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ณ วัดละโว้ ตำบลหนองแก๋ว
 03 เมษายน 2561

วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็น วันท้องถิ่นไทย โดยมีความเป็นมาที่น่าสนใจคือ การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นได้เริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานเงินภาษีโรงร้านตลาดท่าฉลอมเพื่อใช้ทำนุบำรุงท้องถิ่น และได้ประกาศจัดตั้ง สุขาภิบาลท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครองทำนุบำรุงท้องถิ่นกันเอง เทศบาลตำบลหนองแก๋วโดยนายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว ร่วมกับคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย โดยนายอำเภอหางดงเป็นประธาน ณ เทศบาลตำบลหางดง และได้มีการปลูกต้นไม้บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

 19 มีนาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับนางทัศพร ขอดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลหนองแก๋ว  ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพนักงานดีเด่นประจำปี 2561  เนื่องในในวันท้องถิ่นไทย
 19 มีนาคม 2561

อำเภอหางดง  โดยนายอำเภอหางดง  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหางดง ปล่อยขบวนรณรงค์ พ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ  ตามประกาศมาตรการห้ามเผา 51 วัน เริ่มตั้งแต่ 1 มี.ค. ถึง 20 เม.ย. 61 ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ในวันท้องถิ่นไทย ณ เทศบาลตำบลหางดง
 18 มีนาคม 2561

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋วพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว พนักงาน และประชาชนตำบลหนองแก๋วเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งฮอมบุญครั้งที่ 2 เตวกั๋นม่วน จวนกั๋นล่น ตี้หางดงเจียงใหม่ เพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลหางดง
 10 กุมภาพันธ์ 2561

ขอให้ผู้เข้าข่ายต้องชำระภาษีทั้ง 3 ประเภท  ได้แก่
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
2. ภาษีป้าย เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2561
3. ภาษีบำรุงท้องที่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2561

ชำระภาษีของท่านได้ที่  กองคลัง เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ชั้น 1
โดยมีเอกสารประกอบการยื่นแบบ ได้แก่
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• โฉนดที่ดิน
• สัญญาเช่า(ภาษีโรงเรือนประเภทเช่า)

- หากมีข้อสงสัย  ติดต่อได้ที่ โทร 0-5344-3062  ต่อ 12  ในวันและเวลาราชการค่ะ
 17 มกราคม 2561

 [1]  2  3    


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th