เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับคะ   เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้จัดทำโครงการ “อบรมกฎหมายทั่วไปสู่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณปี 2560 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่อไปได้
  เทศบาลตำบลหนองแก๋ว จึงขอเรียนเชิญท่านและประชาชนในหมู่บ้านจำนวน 5 คน มาร่วมฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
 01 กันยายน 2560


 16 มิถุนายน 2560

ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘ กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งกำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา ที่ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่น พร้อมคำขอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
 21 กรกฎาคม 2558


 06 พฤษภาคม 2558

สภา อบต.หนองแก๋ว จะมีการประชุมสมัยสามัญที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2556 ประชาชนท่านใดสนใจเข้ารับฟังการประชุม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานปลัดอบต.หนองแก๋ว โทร 0-5344-3062 ต่อ 16-17 ในวันและเวลาราชการค่ะ
 30 พฤษภาคม 2556

อบต.หนองแก๋ว ได้จัดตั้งหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำศูนย์ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ

สามารถโทรแจ้งได้ที่
หมายเลข 0-5348-3400  หรือ 1669
 01 มกราคม 2556

โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุบ้านละโว้
งบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
               องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว
               จำนวน   10000   บาท
ดำเนินการ  วันที่  28  สิงหาคม  2555
โดยชมรม   ผู้สูงอายุบ้านละโว้   หมู่ที่  1
 30 ตุลาคม 2555

โครงการส่งเสริมการออกกำลังเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุตำบลหนองแก๋ว
งบประมาณ  กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
               องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว
               จำนวน  20000   บาท
ดำเนินการ    วันที่ 13   กันยายน  2555
โดยชมรม    ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแก๋ว ตำบลหนองแก๋ว
               อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

 30 ตุลาคม 2555

โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุบ้านบวก
งบประมาณ       กองทุนหลักประกันสุขภาพฯองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว
                     จำนวน   10000   บาท
ดำเนินการ        วันที่  7  กันยายน  2555
โดยชมรม         ผู้สูงอายุบ้านบวก   หมู่ที่  4
 30 ตุลาคม 2555

โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุบ้านยั้งปวน
งบประมาณจาก  กองทุนหลักประกันสุขภาพฯองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว
                     จำนวน   10000   บาท
ดำเนินการวันที่   10  กันยายน  2555
โดยชมรม         ผู้สูงอายุบ้านยั้งปวน    หมู่ที่  6   ตำบลหนองแก๋ว  
                     อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
 30 ตุลาคม 2555

โครงการผู้พิการสดใสใส่ใจสุขภาพ
งบประมาณ  จากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว
                จำนวน 20000   บาท
ดำเนินการ    วันที่ 5  กันยายน  2555
โดยชมรม     ชมรมผู้พิการ  ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 30 ตุลาคม 2555

โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจสุขภาพ
หน่วยงานรับผิดชอบ : ชมรมผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแก๋ว
งบประมาณ : ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแก๋ว 15,000 บาท
ผู้ร่วมโครงการ : เด็ก ศพด.ตำบลหนองแก๋ว และผู้ปกครอง จำนวน 140 คน
วัตถุประสงค์
          ๑    เพื่อให้ความรู้แก่เด็กเล็กและผู้ปกครองในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเด็กเล็ก  
          ๒.  เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กรู้จักการดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างถูกวิธี  
          ๓.   เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีนิสัยรักการแปรงฟันได้อย่างมีความสุข
วัน/สถานที่ดำเนินการ
     31  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕5   ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแก๋ว 
      ตำบลหนองแก๋ว       อำเภอหางดง    จังหวัดเชียงใหม่
 30 ตุลาคม 2555

 [1] 


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th