เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ


การทำเครื่องประกอบพิธีกรรมตามประเพณีท้องถิ่น
   กลุ่มสุ่งเสริมอาชีพและกลุ่มผู้สูงอายุบ้านสันปูเลย   หมู่ที่  2  ตำบลหนองแก๋ว   อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่   ได้ผลิตเครื่องประกอบพิธีกรรมตามประเพณีพื้นบ้านจัดจำหน่าย   เช่น   เครื่องสืบชะตากรรม   เครื่องตกแต่งพร้อมต้นครัวตาน   ก๋วยฉลาก   เคร่ืองประกอบพิธีกรรมขึ้นบ้านใหม่   ฯลฯ   สนใจสามารถโทรศัพท์ได้    0-5344-3062  ต่อ  16   งานพัฒนาชุมชน    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว

 18 มิถุนายน 2556


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th