เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ

การจัดการองค์ความรู้

รายการวันที่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร21 กรกฎาคม 2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์ก21 กรกฎาคม 2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปก21 กรกฎาคม 2559
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 252219 กรกฎาคม 2559
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 255025 กรกฎาคม 2559
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 253520 กรกฎาคม 2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254121 กรกฎาคม 2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25421 กรกฎาคม 2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเง20 กรกฎาคม 2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.253520 กรกฎาคม 2559
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พุทธศักราช 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม11 กรกฎาคม 2559
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พุทธศักราช 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม11 กรกฎาคม 2559
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 247511 กรกฎาคม 2559

 [1] 


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th