เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ

คู่มือประชาชน

รายการวันที่
23.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ20 พฤศจิกายน 2558
22.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด20 พฤศจิกายน 2558
21.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 2220 พฤศจิกายน 2558
20.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 3320 พฤศจิกายน 2558
19.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน20 พฤศจิกายน 2558
18.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 2120 พฤศจิกายน 2558
17.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่20 พฤศจิกายน 2558
16.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร20 พฤศจิกายน 2558
15.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 3220 พฤศจิกายน 2558
14.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร20 พฤศจิกายน 2558
13.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2120 พฤศจิกายน 2558
12.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ20 พฤศจิกายน 2558
11.การแจ้งถมดิน20 พฤศจิกายน 2558
10.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ20 พฤศจิกายน 2558
9.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ20 พฤศจิกายน 2558
8.การแจ้งขุดดิน20 พฤศจิกายน 2558
7.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ20 พฤศจิกายน 2558
6.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ก20 พฤศจิกายน 2558
5.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.20 พฤศจิกายน 2558
4.จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบ20 พฤศจิกายน 2558

     1  2  [3]  4    


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th