เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ

คู่มือประชาชน

รายการวันที่
43.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที20 พฤศจิกายน 2558
42.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล20 พฤศจิกายน 2558
41.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป20 พฤศจิกายน 2558
40.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ20 พฤศจิกายน 2558
39.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน20 พฤศจิกายน 2558
38.การรับชำระภาษีป้าย20 พฤศจิกายน 2558
37.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป20 พฤศจิกายน 2558
36.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ20 พฤศจิกายน 2558
35.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ20 พฤศจิกายน 2558
34.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ20 พฤศจิกายน 2558
33.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตา20 พฤศจิกายน 2558
32.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด20 พฤศจิกายน 2558
31.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล20 พฤศจิกายน 2558
30.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป20 พฤศจิกายน 2558
29.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ20 พฤศจิกายน 2558
28.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล20 พฤศจิกายน 2558
27.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป20 พฤศจิกายน 2558
26.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ20 พฤศจิกายน 2558
25.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ20 พฤศจิกายน 2558
24.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน20 พฤศจิกายน 2558

     1  [2]  3  4    


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th