เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ

            - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543   ได้กำหนดภารกิจ หน้าที่ของเทศบาลเทศบาลตำบล ดังนี้

                 1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

                 2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

                 3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ

                 4) การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                 5) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

                 6) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

                 7) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

                 8) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

                 9) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                 10) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

 

                 - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  กำหนดหน้าที่ของเทศบาลไว้ ดังนี้

                 1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

               2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

               3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

               4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

               5) การสาธารณูปการ

               6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

               7) การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน

               8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

               9) การจัดการศึกษา

               10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

                11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น

               12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

               13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

               14) การส่งเสริมกีฬา

               15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

 


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th