เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ


 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานตำบลหนองแก๋ว

1. ด้านกายภาพ 

         1.1 ที่ตั้ง

                   ตำบลหนองแก๋ว   ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 17 กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอหางดง ประมาณ   กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

                   ทิศเหนือ          จรดตำบลบ้านแหวน  อำเภอหางดง

          ทิศตะวันตก      จรดตำบลหางดง  อำเภอหางดง

          ทิศใต้             จรดตำบลหารแก้ว  อำเภอหางดง

          ทิศตะวันออก     จรดตำบลขุนคง  อำเภอหางดง

ตำบลหนองแก๋ว   มีเนื้อที่รวม  ๑๐.๐๐  ตารางกิโลเมตร (,๒๕๐  ไร่)

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

                   ลักษณะรูปร่างของตำบลหนองแก๋ว มีรูปร่างเป็นแนวยาวกว้างจากทางทิศเหนือไปทางทิศใต้  มีความลาดชันไม่เกิน   เปอร์เซ็นต์    ลาดเอียงจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก   พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม   เหมาะสำหรับการเพาะปลูก  และมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข  ๑๐๘ (สายเชียงใหม่-ฮอด) ตัดผ่านเขตตำบลทางทิศตะวันตกของตำบล

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

                   ภูมิอากาศในรอบปีสำหรับเดือนที่หนาวที่สุด  มีอุณหภูมิต่ำกว่า  10 องศาเซลเซียส  สำหรับฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๕ - ๔๐ องศาเซลเซียส มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม ตุลาคม

          1.3 ลักษณะของดิน

                   พื้นที่ในเขตตำบลหนองแก๋วโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม   ลักษณะดินเป็นดินร่วนและมีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่

          1.3 ลักษณะของแหล่งน้ำ

                   - แม่น้ำที่ไหลผ่าน                             0        สาย

                   - ห้วย / หนอง / คลอง / บึง                2        แห่ง

                   - คลองชลประทาน                           6        แห่ง

                   - บ่อบาดาลสาธารณะ                        67      แห่ง

                   - บ่อบาดาลเอกชน                            565    แห่ง

                  - บ่อน้ำตื้นสาธารณะ                         1        แห่ง

                   - บ่อน้ำตื้นเอกชน                             -         แห่ง

          1.3 ลักษณะของไม้และป่าไม้

                   ในเขตตำบลหนองแก๋วไม่มีป่าไม้

 

๒. ด้านการเมืองการปกครอง      

          2.1 เขตการปกครอง

                   จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลหนองแก๋ว มีจำนวน          หมู่บ้าน      ได้แก่

หมู่ที่        บ้านละโว้                  มีพื้นที่     ๐.๖๕  ตร.กม. /๔๐๖.๒๕ ไร่

หมู่ที่        บ้านสันปูเลย              มีพื้นที่     ๐.๗๕  ตร.กม  /๔๖๘.๗๕  ไร่

หมู่ที่        บ้านเหมืองง่า              มีพื้นที่     ๑.๓๖  ตร.กม. /๘๕๐.๐๐  ไร่

หมู่ที่        บ้านบวก                  มีพื้นที่     ๒.๐๕  ตร.กม./๑,๒๘๑.๒๕  ไร่

หมู่ที่        บ้านร้องแหย่ง             มีพื้นที่     ๑.๔๐  ตร.กม. /๘๗๕.๐๐ ไร่

หมู่ที่        บ้านยั้งปวน               มีพื้นที่     ๑.๔๘  ตร.กม. /๙๒๕.๐๐ ไร่

หมู่ที่        บ้านสันทราย              มีพื้นที่     ๑.๐๐  ตร.กม. /๖๒๕.๐๐ ไร่

หมู่ที่        บ้านหนองแก๋ว            มีพื้นที่     ๑.๐๐  ตร.กม. /๖๒๕.๐๐ ไร่

หมู่ที่        บ้านสันทรายพัฒนา      มีพื้นที่     ๐.๓๑  ตร.กม. /๑๙๓.๗๕ ไร่

          2.2 การเลือกตั้ง

                   ตำบลหนองแก๋ว แบ่งเขตการเลือกตั้ง 2 เขตการเลือกตั้ง   ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองแก๋วส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา  และประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาล  ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ 

                   ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕6) 

 -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี   จำนวน  4,441  คน

 -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล   จำนวน  4,441  คน

                    - จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  จำนวน   4,099 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  4,441 คน คิดเป็นร้อยละ  92.29

                    -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล   จำนวน  4,099  คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 4,441 คน คิดเป็นร้อยละ  92.29

 

3. ประชากร 

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

                   ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕61

  

หมู่ที่ 

ชื่อชุมชน 

จำนวนครัวเรือน 

หญิง 

ชาย 

รวม

1

บ้านละโว้

137

194

172

366

2

บ้านสันปูเลย

501

605

564

1,169

3

บ้านเหมืองง่า

372

371

361

732

4

บ้านบวก

255

361

327

688

5

บ้านร้องแหย่ง

168

239

240

479

6

บ้านยั้งปวน

144

198

197

395

7

บ้านสันทราย

320

244

228

452

8

บ้านหนองแก๋ว

332

346

309

655

9

บ้านสันทรายพัฒนา

171

213

202

415

 

รวม

2,400

2,771

2,600

5,371

 

          3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

 

 

หญิง

ชาย

รวม 

จำนวนประชากรเยาวชน

อายุต่ำกว่า 18 ปี

416

385

801

จำนวนประชากร

อายุ 18-60 ปี

1,845

1,736

3581

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ

อายุมากกว่า 60 ปี

510

479

989

รวม

2,771

2,600

5,371

 

4. สภาพทางสังคม

4.๑ การศึกษา

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่าน เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ  ๑๔  ปี  ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองแก๋ว  1 แห่ง  คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋ว 

-          ครู

2

คน

-          ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป)

0

คน

-          ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

2

คน

-          นักเรียนเด็กเล็ก 

47

คน

          2) โรงเรียนประถมศึกษา  ๒ แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์และโรงเรียนบ้านสันทราย

                    3) มหาวิทยาลัย    1 แห่ง  ได้แก่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

4.2 สาธารณสุข

ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคไข้เลือดออก  โรคตาแดง มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี มีน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  5 ครัวเรือน มีการใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไขโดยร่วมมือกับโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข  

                   1) หน่วยงานด้านสาธารณสุข

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                                แห่ง

                   -  คลินิก                                                                   2             แห่ง

-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                                   แห่ง

     ๒) สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ (ตำบลหนองแก๋ว)

 

ลำดับที่

โรคที่ต้องเฝ้าระวัง 

ทางด้านระบาดวิทยา 

ผู้ป่วย (ราย)

ผู้เสียชีวิต (ราย)

โรคอุจจาระร่วง

 

 

โรคระบบทางเดินอาหาร  อาหารเป็นพิษ

 

 

โรคไข้เลือดออก

 

 

โรคปอดบวม

 

 

โรคตาแดง

 

 

โรคคางทูม

 

 

โรคสงสัยหูดับ

 

 

โรคหนองใน

 

 

โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ

 

 

๑๐

โรคมือเท้าปาก

 

 

๑๑

โรคอีสุกอีใส

 

 

12

โรคหอตีบ

 

 

 

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทราย   กุมภาพันธ์  ๒๕๕9

 

4.3 อาชญากรรม

                   ตำบลหนองแก๋วไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ครัวเรือนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าวจากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้

4.4 ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในชุมชนของตำบลหนองแก๋ว  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรหางดงได้แจ้งให้กับเทศบาลตำบลหนองแก๋วนั้นพบว่าในเขตตำบลหนองแก๋วมีผู้เสพ และผู้ที่ติดยาเสพติด ส่วนมากจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น ยาเสพติดที่พบมากจะเป็นยาบ้า รองลงมาเป็นการนำยาประเภทอื่นมาผสมเป็นสารเสพติด แต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

4.5 การสังคมสงเคราะห์

                   เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

๑)      ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 

-          ผู้สูงอายุ 

908

คน

-          ผู้พิการ 

147

คน

-          ผู้ป่วยโรคเอดส์ 

22

คน

๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

๓) ประสานการทำบัตรผู้พิการ

4) ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง           

     

5. ระบบบริการพื้นฐาน

          5. การคมนาคมขนส่ง

          การคมนาคมมีการติดต่อกับตำบลอื่นและที่ว่าการอำเภอหางดง มีความสะดวกดี ส่วนการคมนาคมติดต่อภายในตำบลหนองแก๋ว  ค่อนข้างสะดวก สามารถติดต่อถึงกันได้ทุกหมู่บ้าน เนื่องจากมีเส้นทางคมนาคมทางบกที่แยกออกจากทางหลวงสายเชียงใหม่ - ฮอด อยู่หลายสายเข้าสู่บริเวณพื้นที่ชุมชนทุกหมู่บ้านภายในตำบล สภาพโดยทั่วไปของถนนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    และถนนแอลฟัลติกส์คอนกรีต มีขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ  -   เมตร   ซึ่งถนนบางส่วนยังมีสภาพชำรุดเสียหาย    นอกนั้นเป็นถนนลูกรังขนาดกว้างประมาณ  -   เมตร  ตัดผ่านบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม

5.2 การไฟฟ้า 

จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงในตำบลหนองแก๋ว มีจำนวน    หมู่บ้าน และจำนวนประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า     จำนวน  2,381   หลังคาเรือน

                    (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ                จำนวน      490  จุด  

 

 

 

5.3 การประปา 

การประปา  ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋วประชาชนส่วนใหญ่ใช้ระบบประปาหมู่บ้าน  สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือ  ในช่วงหน้าแล้งปริมาณน้ำเพื่อใช้อุปโภค บริโภคมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ ปัจจุบันเทศบาลได้อนุมัติงบประมาณและร้องขอในการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่เพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

1) ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปามี        จำนวน           2,๐11    หลังคาเรือน

2) ประปาหมู่บ้าน                  จำนวน              9       แห่ง

5.4 โทรศัพท์ 

(๑)  จำนวนโทรศัพท์สำนักงาน                                

-  โทรศัพท์  ๐53 – 443062  

-  โทรสาร  ๐53 – 443062  ต่อ 12

 (๒) จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลสำหรับสำนักงาน   

-  โทรศัพท์  ๐91 – 0691052  นายกเทศมนตรี

-  โทรศัพท์ ๐81 – 8841965  ปลัดเทศบาล

-  โทรศัพท์ ๐81 – 8841006  ผู้อำนวยการกองคลัง

-  โทรศัพท์ ๐81 – 8841018  ผู้อำนวยการกองช่าง

-  โทรศัพท์ ๐81 – 8841658  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

                (๑)  ไปรษณีย์ จำนวน    แห่ง ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐   ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์  

                   (๒)  รถขนส่งสี่ล้อแดงสันป่าตอง -เชียงใหม่ ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง  และทุกวัน

          (3)  เครื่องมืออุปกรณ์

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน  ดังนี้

(๑)  ครุภัณฑ์สำนักงาน

                   Ø  เครื่องพิมพ์ดีด                            จำนวน   2  เครื่อง

                   Ø  เครื่องโทรสาร                            จำนวน   2  เครื่อง

(๒)  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

                   Ø  รถจักยานยนต์                           จำนวน   3  คัน

                   Ø  รถปฏิบัติการฉุกเฉิน                     จำนวน     คัน

Ø  รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์              จำนวน     คัน

Ø  รถยนต์ส่วนกลาง                        จำนวน   2  คัน

Ø  รถบรรทุกเทท้าย                         จำนวน     คัน

 (๓) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

Ø  เครื่องพ่นแบบละอองฝอย               จำนวน   3  เครื่อง

Ø  เครื่องพ่นแบบหมอกควัน                จำนวน   6  เครื่อง

Ø  เครื่องให้ออกซิเจน                       จำนวน  8   ชุด

Ø  ถังออกซิเจน ขนาด 2 คิว               จำนวน   2   ถัง

(4)  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

                   Ø  เครื่องตบดิน                              จำนวน      เครื่อง

Ø  เทปวัดระยะ                             จำนวน      อัน

 (5) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

Ø  เครื่องส่งวิทยุแม่ข่าย                     จำนวน   2  เครื่อง

Ø  เครื่องรับส่งวิทยุชนิด  มือถือ ๑ - ๕ วัตต์         จำนวน  4    เครื่อง

 (6) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

Ø  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์            จำนวน  2  เครื่อง

Ø  กล้องถ่ายรูป                                       จำนวน  7   เครื่อง

 (7) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

Ø  เครื่องทำน้ำเย็น                          จำนวน  1   เครื่อง

Ø  เครื่องตัดหญ้า                            จำนวน   2   เครื่อง

Ø  รถตัดหญ้า                               จำนวน   3   เครื่อง

Ø  ตู้เย็น                                      จำนวน  2   เครื่อง

 (8) ครุภัณฑ์ดับเพลิง

Ø  ถังดับเพลิง                               จำนวน   6   ถัง

 (9) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ที่ใช้งานได้)

                   Ø  เครื่องคอมพิวเตอร์                      จำนวน   ๑5  เครื่อง 

                   Ø  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค               จำนวน    3  เครื่อง

 

. ระบบเศรษฐกิจ

          6.1 การเกษตร

                   ในเขตเทศบาลตำบลหนองแก๋วประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมา คือ เกษตรกร ค้าขาย รับราชการ และอื่นๆ

                   มีพื้นที่การเกษตร ทั้งหมดประมาณ 1,945  ไร่  จากพื้นที่ทั้งหมด  ,๒๕๐  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  31.12

                   จำนวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด  =  408  ครัวเรือน  จากครัวเรือนทั้งหมด  2,400 ครัวเรือน

                   เฉลี่ยเกษตรกรถือครองพื้นที่        = 4.7 ไร่ / ครัวเรือน

                   คิดเป็นร้อยละ 17.0 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

                   ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  ลำไย และพืชผักต่างๆ 

*อ้างอิงข้อมูลจาก   ทะเบียนเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง พ.ศ. 2559

          6.2 การประมง 

                   (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)    

          6.3 การปศุสัตว์ 

- เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  กบ  เป็นต้น

          6.4 การบริการ 

- ธนาคาร                                    -         แห่ง

-  ตู้ ATM                                     1        แห่ง

- โรงแรม                                     -         แห่ง

- ร้านเสริมสวย                                       แห่ง

          6.5 การท่องเที่ยว  

                   ในเขตเทศบาลตำบลหนองแก๋วไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  มีแต่ศาสนาสถาน เช่นวัดต่างๆแต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ 

          6.6 อุตสาหกรรม

                   (ในเขตเทศบาลไม่มีอุตสาหกรรม)  

          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

                   การพาณิชย์ 

- ร้านค้า                                      ๗๘      แห่ง

-  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                                  แห่ง

-  โรงเชื่อมโลหะ                                      แห่ง

-  อู่ซ่อมรถ/เคาะพ่นสี                                แห่ง

-  โรงงานสิ่งประดิษฐ์                                 แห่ง

-  โรงย่อยกระดาษ                                   แห่ง

-  หอพัก/ห้องเช่า/บ้านเช่า                  ๔๓       แห่ง

-  โรงเลี้ยงไก่                                          แห่ง

-  สถานรับเลี้ยงเด็ก                                  แห่ง

-  กิจการซัก อบ รีด                                  แห่ง

                   -  โรงงานผลิตอาหาร                                 แห่ง

-  โรงสีข้าว                                           แห่ง              

- โรงอิฐบล็อค                                        แห่ง

- ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า                             แห่ง

- ร้านทำกระจก                                      แห่ง

กลุ่มอาชีพ

มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน 9  กลุ่ม

          6.8 แรงงาน

                จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีอยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

 

 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

                   1) จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลหนองแก๋ว มีจำนวน          หมู่บ้าน      ได้แก่

หมู่ที่        บ้านละโว้                  มีพื้นที่     ๐.๖๕  ตร.กม. /๔๐๖.๒๕ ไร่

หมู่ที่        บ้านสันปูเลย              มีพื้นที่     ๐.๗๕  ตร.กม /๔๖๘.๗๕  ไร่

หมู่ที่        บ้านเหมืองง่า              มีพื้นที่     ๑.๓๖  ตร.กม. /๘๕๐.๐๐  ไร่

หมู่ที่        บ้านบวก                  มีพื้นที่     ๒.๐๕  ตร.กม./๑,๒๘๑.๒๕  ไร่

หมู่ที่        บ้านร้องแหย่ง             มีพื้นที่     ๑.๔๐  ตร.กม. /๘๗๕.๐๐ ไร่

หมู่ที่        บ้านยั้งปวน               มีพื้นที่     ๑.๔๘  ตร.กม. /๙๒๕.๐๐ ไร่

หมู่ที่        บ้านสันทราย              มีพื้นที่     ๑.๐๐  ตร.กม. /๖๒๕.๐๐ ไร่

หมู่ที่        บ้านหนองแก๋ว            มีพื้นที่     ๑.๐๐  ตร.กม. /๖๒๕.๐๐ ไร่

หมู่ที่        บ้านสันทรายพัฒนา      มีพื้นที่     ๐.๓๑  ตร.กม. /๑๙๓.๗๕ ไร่

2) จำนวนประชากร

 

หมู่ที่ 

ชื่อชุมชน 

จำนวนครัวเรือน 

หญิง 

ชาย 

รวม

1

บ้านละโว้

137

194

172

366

2

บ้านสันปูเลย

501

605

564

1,169

3

บ้านเหมืองง่า

372

371

361

732

4

บ้านบวก

255

361

327

688

5

บ้านร้องแหย่ง

168

239

240

479

6

บ้านยั้งปวน

144

198

197

395

7

บ้านสันทราย

320

244

228

452

8

บ้านหนองแก๋ว

332

346

309

655

9

บ้านสันทรายพัฒนา

171

213

202

415

 

รวม

2,400

2,771

2,600

5,371

 

          7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

                   ในเขตเทศบาลตำบลหนองแก๋วมีพื้นที่การเกษตร ทั้งหมดประมาณ  1,945  ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด  ,๒๕๐  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  31.12

                   จำนวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด  =  408  ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมด  2,400 ครัวเรือน

                   เฉลี่ยเกษตรกรถือครองพื้นที่        = 4.7 ไร่ / ครัวเรือน

                   คิดเป็นร้อยละ 17.0 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

                   ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  ลำไย และพืชผักต่างๆ

                   แบ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกโดยประมาณ ดังนี้

                             - ข้าว             1,200           ไร่

                             - ลำไย            730              ไร่

                             - พืชผักต่างๆ     15                ไร่

*อ้างอิงข้อมูลจาก   ทะเบียนเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง พ.ศ. 2559

          7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 

                   - แม่น้ำที่ไหลผ่าน                             0        สาย

                   - ห้วย / หนอง / คลอง / บึง                2        แห่ง

                   - คลองชลประทาน                           6        แห่ง

                   - ฝาย                                          3        แห่ง

                   ตำบลหนองแก๋วมีแหล่งน้ำที่สามารถใช้ในการเกษตรได้ ได้แก่ โครงการชลประทานแม่แตงไหลผ่าน หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 7 และ 9   ลำเหมือง 2 สาย คือ 1) ลำเหมืองแม่ท่าช้างไหลผ่าน หมู่ 2, 3, 4 และ 5   2) ลำเหมืองคำลม ไหลผ่านหมู่ที่ 5 และ 6  และมีฝายตั้งอยู่หมู่ที่ 2, 5 และ 6

          7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุโภค บริโภค) 

                   - ห้วย / หนอง / คลอง / บึง                2        แห่ง

                   - คลองชลประทาน                           6        แห่ง

                   - บ่อบาดาลสาธารณะ                        67      แห่ง

                   - บ่อบาดาลเอกชน                            565    แห่ง

                  - บ่อน้ำตื้นสาธารณะ                         1        แห่ง

                   - ประปาหมู่บ้าน                              9        แห่ง

 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

          8.1 ศาสนา 

                   ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีการจัดกิจกรรมตามประเพณีต่าง เช่น การจัดกิจกรรมตามวันสำคัญทางศาสนา  ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ  การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  การจัดงานประเพณีลอยกระทง

                   -  วัด / สำนักสงฆ์                                    แห่ง

-  โบสถ์                                               แห่ง

          -  มัสยิด                                                 -         แห่ง

-  ศาลเจ้า                                     -         แห่ง

8.2 ประเพณี วัฒนธรรม 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่                       ประมาณเดือนมกราคม

-  ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์                      ประมาณเดือนเมษายน

-  ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุ              ประมาณเดือนเมษายน

-  ประเพณีวันสงกรานต์                      ประมาณเดือนเมษายน

-  ประเพณีลอยกระทง                       ประมาณเดือนตุลาคม พฤศจิกายน

- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา      ประมาณเดือนกรกฎาคม ตุลาคม  พฤศจิกายน

 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

                   พื้นที่ของตำบลหนองแก๋วเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร ร้านค้า  สถานประกอบการ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ไม่มีป่าไม้ แหล่งน้ำธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th