เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ
หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักปลัดDownload
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. .....................กองคลังDownload
ภ.ป.1 แบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ....กองคลังDownload
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา ๒๙กองช่างDownload
หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดินกองช่างDownload
คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่กองช่างDownload
คำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองกองช่างDownload
คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารกองช่างDownload
คำขออนุญาตใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลกองช่างDownload
คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นกองช่างDownload
คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารกองช่างDownload
คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารกองช่างDownload
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร กองช่างDownload
หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างกองช่างDownload

 [1] 


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th