เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ
ค่ายพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองแก๋ว 2018
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแก๋ว และเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแก๋ว จัดการอบรม Workshop ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในเรื่อง เยาวชนกับเกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกพืชไร้ดิน พืชพรรณทะเลทราย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋ว และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์

 
20 สิงหาคม 2561


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th