เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ
โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปี 2561 ในวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ด้านการพัฒนา การบริหารจัดการ ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน

 
04 เมษายน 2561


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th