เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุในตำบลหนองแก๋ว
วันที่ 4 มิถุนายน 2557 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุในตำบลหนองแก๋ว โดยมีการตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำการฟื้นฟูและกิจกรรมบำบัดแก่ผู้พิการ ตลอดจนอบรมให้ความรู้ด้านการฟื้นฟูและกิจกรรมบำบัดแก่ผู้ดูแลผู้พิการและ อาสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม) ตลอดจนให้ตรวจ Admin/ พัฒนาชุมชน

 
09 มิถุนายน 2557


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th