เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ
โครงการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว  ร่วมกับ  ศูนย์บริการและถ่อยทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลหนองแก๋ว  ได้จัดทำโครงการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิีธีผสมผสาน    ในวันที่  26  มิถุนายน  2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ฺความรู้ให้กับเกษตรกรในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานเพื่อช่วยลดการใช้สารเคมีในพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ (ลำไย และข้าว) ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรลดปัญหาสารเคมีตกค้างต่อสินค้าส่งออกพืชเกษตรกรรม  เพื่อรองรับต่อมาตราฐาน  ASEAN 

 
28 มิถุนายน 2556


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th