เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับคะ


09 ธันวาคม 2556


09 ธันวาคม 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว  ร่วมกับ  ศูนย์บริการและถ่อยทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลหนองแก๋ว  ได้จัดทำโครงการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิีธีผสมผสาน    ในวันที่  26  มิถุนายน  2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ฺความรู้ให้กับเกษตรกรในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานเพื่อช่วยลดการใช้สารเคมีในพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ (ลำไย และข้าว) ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรลดปัญหาสารเคมีตกค้างต่อสินค้าส่งออกพืชเกษตรกรรม  เพื่อรองรับต่อมาตราฐาน  ASEAN 
28 มิถุนายน 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว ได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลหนองแก๋ว ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 14 -20 มีนาคม 2556 มีผู้ร่วมโครงการ 104 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว และผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน ได้พัฒนาวิสัยทัศน์ และนำประสบการณ์จากองค์กรท้องถิ่นอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จมาประยุกต์ใช้ และให้การบริหารจัดการชุมชนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ง่ายต่อการร่วมกันพัฒนาตำบลหนองแก๋ว ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
25 มีนาคม 2556

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการเพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุตำบลหนองแก๋ว
ระเวลาดำเนินการ
ระหว่างวันที่28 มีนาคม –3 เมษายน 2555
มีการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ณ อบต. สีกาย และ อบต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย
โดยมีวัตถุประสงค์
1.
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้จากการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
2.
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และบทบาทของผู้สูงอายุในการทำนุบำรุง
พระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
3.
เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้สูงอายุตำบลหนองแก๋ว
4.
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรม พบปะพูดคุย

21 พฤษภาคม 2555


รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีแม่บ้านตำบลหนองแก๋ว
ระเวลาดำเนินการ
ระหว่างวันที่19 - 25 เมษายน2555
มีการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ณ
1.
โครงการชั่งหัวมันตามพระดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
2.
ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์
(1)
เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มพัฒนาสตรี
(2)
เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน
และนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ใน การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานของกลุ่ม
(3)
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มพัฒนาสตรีภายในตำบลหนองแก๋ว

19 พฤษภาคม 2555


26 เมษายน 2555

23 พฤศจิกายน 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋วได้จัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 
ในวันเสาร์ที่ 8  มกราคม 2554 
โดยในงานได้จัดให้มีการแสดงความสามารถของเด็กๆ
 มีการละเล่นต่างๆ เช่น  ปาลูกโป่ง  โยนห่วง  ปากระป๋อง 
พร้อมทั้งมีเรื่องเล่นทั้งสไลด์เดอร์  และม้าหมุน 
ซึ่งเด็กที่เข้าร่วมงานจะได้รับทั้งความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
และความรู้จากซุ้มกิจกรรมของโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ
ที่ได้นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย

02 มิถุนายน 2554

|<<<12345

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th