เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ

        พีธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดและสร้างเสริมความปรองดองสมานฉันท์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
29 ธันวาคม 2557

เมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2557 เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ร่วมกับวัดศรีสุพรรณ ร่วมกันจัดงาน 5 ธันวามหาราช เฉลิมพระชนมพรรษา วันพ่อแห่งชาติ โดยภายในกิจกรรมได้มีการแสดงความสามารถของเยาวชนของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว มีการมอบใบประกาศให้กับพ่อดีเด่น และจุดเทียนถวายพระพร
08 ธันวาคม 2557

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้มีการจัดงานกิจกรรมวันลอยกระทง โดยภายในกิจกรรมได้มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ โดยมีตัวแทนหนูน้อยนพมาศในแต่ละหมู่บ้านส่งเข้าประกวด ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนอง แก๋ว
06 พฤศจิกายน 2557

วันที่ 10 กันยายน 2557 เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2557 โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล สมาชิก อปพร. อาสาสมัครกูชีพกู้ภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หางดง และนักเรียน รร.วัดศรีสุุพรรณ์และรร.บ้านสันทรายเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ โดยจำลองสถานการณ์จริงการเกิดอุบัติเหตุหมู่และเกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณสามแยกหน้าวัดศรีสุพรรณ์ หมู่ที่ 2 
11 กันยายน 2557

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ร่วมกับ สนง. เกษตรอำเภอหางดง และ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ ต.หนองแก๋ว ได้ฝึกอบรมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557 ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดหอยเชอรี่แบบผสมผสาน
28 สิงหาคม 2557

วันศุกร์ ที่ 27 มิถุนายน 2557 ปคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ประชุมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
23 กรกฎาคม 2557

ลุ่มสตรี อสม. ผู้สูงอายุ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ.2557 ณ วัดละโว้
23 กรกฎาคม 2557

19 มิถุนายน 57 เด็กๆเบิกบานแจ่มใส คุณครูปลาบปลื้มใจพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋ว 
25 มิถุนายน 2557

วันที่ 23 มิถุนายน 2557 นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว นายเจริญ โนภีระ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋วได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 750 กก. ให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง(ข้าวนาปรัง) หมู่ที่ 4 บ้านบวก และหมู่ที่ 6 บ้านยั้งปวน จำนวน 13 ราย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋ว / ADMIN PIYA
25 มิถุนายน 2557

4 มิ.ย. 57 คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภา ฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองแก๋วร่วม
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ณ วัดมงคลเกษม บ้านยั้งปวน
18 มิถุนายน 2557

วันที่ 4 มิถุนายน 2557 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุในตำบลหนองแก๋ว โดยมีการตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำการฟื้นฟูและกิจกรรมบำบัดแก่ผู้พิการ ตลอดจนอบรมให้ความรู้ด้านการฟื้นฟูและกิจกรรมบำบัดแก่ผู้ดูแลผู้พิการและ อาสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม) ตลอดจนให้ตรวจ Admin/ พัฒนาชุมชน
09 มิถุนายน 2557

5 มิถุนายน 2557
นายประสิทธิ์ ไตรแก้ว เลขานุการนายกฯ เป็นตัวแทนนายกในพิธีลงนาม MOU โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557 และรับมอบตะกร้าประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่อำเภอหางดง
09 มิถุนายน 2557


09 มิถุนายน 2557

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋วร่วมทำบุญสรงน้ำพระธาตุ ที่วัดศรีสุพรรณ อ.หางดง
14 พฤษภาคม 2557

13 เมษายน 2557 คณะผู้บริหารฯ สภาฯและพนักงานทต.หนองแก๋ว ออกพื้นที่เพื่อดำหัวผู้สูงอายุภายในนตำบล
25 เมษายน 2557

|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th