เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ

วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันสิ่งแวดล้อมโลก"  ทางเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จึงขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองแก๋วร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน และทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดี
05 มิถุนายน 2560

วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.รุ่น 1) ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแก๋ว โดยมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว และท่านรองนายกเทศมนตรีทั้งสองท่าน และสมาชิก อปพร.ในสังกัด เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 50 คน
28 พฤษภาคม 2560

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว นำโดย นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว และนายขันคำ ไชยคำมูล ประธานสภา ฯ พร้อมด้วยรองนายก ฯ สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานสรงน้ำพระธาตุวัดสอาดกุญชร (บ้านบวก)
09 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองแก๋ว หลักสูตร "การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตลอดจนยังส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปได้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แจกจ่ายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
27 เมษายน 2560

วันที่ 16 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลหนองแก๋ว นำโดย นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประเพณีสระเกล้า ดำหัว นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอำเภอหางดง เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ ที่ว่าการอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
16 เมษายน 2560

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว นำโดย นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลหนองแก๋ว ประจำปี 2560 ในวันที่ 13 เมษายน 2560 เนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
13 เมษายน 2560

วันที่ 12 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลหนองแก๋วร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์ล้างห้องน้ำสาธารณะก่อนวันสงกรานต์ นำโดย นายศุภวัตร วิริยะรักษ์สันติ และนายประสิทธิ์ ไตรแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว นางทัศพร ขอดแก้ว ปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่
12 เมษายน 2560

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ร่วมกับศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลหนองแก๋ว หน่วยกู้ชีพ - กู้ภัยหนองแก๋ว ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ในวันที่ 11 - 17 เมษายน 2560 เพื่อให้บริการประชาชน ณ บริเวณหน้าวัดศรีสุพรรณ
11 เมษายน 2560

ศพด.เทศบาลหนองแก๋วได้ส่งนักเรียนและผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการส่งหนูน้อยสู่อ้อมอกแม่และจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ จัดโดยเทศบาลตำบลหนองตอง

มีการประกวดแข่งขันทั้งสิ้น
จำนวน 4 รายการ ได้แก่
1.ภาพฉีกปะ
2.ระบายสี
3.นิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์ 4.การผลิตสื่อนวัตกรรม

ผลการแข่งขัน
ศพด.เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
ได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1.รางวัลชมเชยการประกวดภาพฉีกปะ
2.รางวัลชมเชยการแสดงนิทรรศการ
3.รางวัลชมเชยการประกวดสื่อนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมแก่
คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

30 มีนาคม 2560

เมื่อ 12 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลหนองแก๋ว นำโดยนายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร่วมงานสรงน้ำ ณ วัดสันทราย ตำบลหนองแก๋ว
13 มิถุนายน 2559

เมื่อ 20 พฤษภาคม 2559  เทศบาลตำบลหนองแก๋ว นำโดยนายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมงานสรงน้ำวันวิสาขบูชา ณ วัดศรีสุพรรณ์
03 มิถุนายน 2559

เมื่อ 28 พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลหนองแก๋ว นำโดยนายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร่วมงานสรงน้ำ ณ วัดสอาดกุญชร(บ้านบวก)
03 มิถุนายน 2559

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ร่วมกับ โรงพยาบาลหางดง ได้ดำเนินฝึกอบรมให้กับ ผู้ดูแลผู้พิการ และ อสม. ตำบลหนองแก๋ว ภายใต้โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการตำบลหนองแก๋ว ในวันที่ 31 พค - 1 มิย 59
03 มิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลหนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระ ราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี
18 พฤษภาคม 2559

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลหนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ได้สนับสนุนงานแสดงออกกำลังกายรำวงย้อนยุคกลุ่มสตรี ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว
18 พฤษภาคม 2559

|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th