เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปีนี้อำเภอหางดง นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดงได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โดยได้เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ และประชาชนเข้าร่วม สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋ว โดยนายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
24 ตุลาคม 2561

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลหนองแก๋ว นำโดยนายเจริญ   โนภีระ  นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว พร้อมด้วยสมาชิกสภา และข้าราชการ พนักงานทุกคน  ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
13 ตุลาคม 2561

ขอขอบคุณพี่น้องชาวตำบลหนองแก๋วที่ได้ร่วมบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้วทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ให้ได้ 3,000,000 เครื่อง และนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยจะนำรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่น ๆ มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง ทั้งนี้เทศบาลตำบลหนองแก๋วมียอดรับบริจาคทั้งสิ้น 232 เครื่อง

17 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแก๋ว และเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแก๋ว จัดการอบรม Workshop ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในเรื่อง เยาวชนกับเกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกพืชไร้ดิน พืชพรรณทะเลทราย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋ว และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์
20 สิงหาคม 2561

นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลตำบล พนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้ออกประชาคมหมู่บ้านตามโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองแก๋ว และทบทวนแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2561 ในระหว่างวันที่ 7-17 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประชุมประชาคมชุมชน เพื่อร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 และการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว
23 พฤษภาคม 2561

วันที่  24 เมษายน 2561  เนื่องใน"วันเทศบาล"    เทศบาลตำบลหนองแก๋ว นำโดยนายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม. ประธานแม่บ้าน ประธานผู้สูงอายุ ได้ทำกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล โดยช่วงเช้ามีการตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพระสงฆ์ได้มอบของตักบาตรบางส่วนเพื่อนำไปเป็นมอบให้แก่แก่ผู้ป่วยติดเตียง ช่วงบ่ายมีการออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพพร้อมเก้าอี้พาสุขสำหรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 1-9 จำนวน 20 คน
24 เมษายน 2561

วันที่ 11 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลหนองแก๋วได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" ตามนโยบายการพัฒนาส้วมสาธารณะให้สะอาดด้านมาตรฐาน
11 เมษายน 2561

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปี 2561 ในวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ด้านการพัฒนา การบริหารจัดการ ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน
04 เมษายน 2561

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลหนองแก๋ว ครั้งที่ 19 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดง ประธานในพิธีในการจัดแข่งขันในครั้งนี้ โดยนายเจริญ โนภีระนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมกันดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล บอลเล่ย์บอล เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนทั้ง 9 หมู่บ้านส่งนักกีฬาและร่วมเชียร์ ในวันดังกล่าว
27 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 17 มกราคม 2561 นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดง ได้เข้าตรวจเยี่ยม เทศบาลตำบลหนองแก๋ว เพื่อมอบนโยบายและตรวจติดตามโครงการตามนโยบายรัฐบาล เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรคการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลสภาพปัญหามาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
17 มกราคม 2561

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว นำโดย นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ภายในงานได้จัดกิจกรรมให้น้องๆ ได้เล่นเกมส์ตามซุ้มต่างๆ การแสดงความสามารถของน้อง ๆ จากโรงเรียนต่าง ๆ บนเวที และยังมีการจัดแสดงมอเตอร์ไซต์ผาดโผน จากสมาคมมอเตอร์ไซต์ไต่เขาประเทศไทย ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนของขวัญของรางวัล ขนมและอาหารกลางวัน แก่เด็กๆ มา ณ ที่นี้
15 มกราคม 2561


27 ตุลาคม 2560


08 กันยายน 2560

วันนี้ นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว และพนักงาน ได้ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช /Admin Ratchaneewan
21 สิงหาคม 2560

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลหนองแก๋วได้จัดโครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ****เทศบาลตำบลหนองแก๋วขอเชิญชวนประชาชนตำบลหนองแก๋วทุกท่าน ร่วมทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันและเวลาราชการ******
18 กรกฎาคม 2560

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th