เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับคะ

นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลตำบล พนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้ออกประชาคมหมู่บ้านตามโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองแก๋ว และทบทวนแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2561 ในระหว่างวันที่ 7-17 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประชุมประชาคมชุมชน เพื่อร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 และการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว
23 พฤษภาคม 2561

วันที่  24 เมษายน 2561  เนื่องใน"วันเทศบาล"    เทศบาลตำบลหนองแก๋ว นำโดยนายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม. ประธานแม่บ้าน ประธานผู้สูงอายุ ได้ทำกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล โดยช่วงเช้ามีการตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพระสงฆ์ได้มอบของตักบาตรบางส่วนเพื่อนำไปเป็นมอบให้แก่แก่ผู้ป่วยติดเตียง ช่วงบ่ายมีการออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพพร้อมเก้าอี้พาสุขสำหรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 1-9 จำนวน 20 คน
24 เมษายน 2561

วันที่ 11 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลหนองแก๋วได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" ตามนโยบายการพัฒนาส้วมสาธารณะให้สะอาดด้านมาตรฐาน
11 เมษายน 2561

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปี 2561 ในวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ด้านการพัฒนา การบริหารจัดการ ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน
04 เมษายน 2561

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลหนองแก๋ว ครั้งที่ 19 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดง ประธานในพิธีในการจัดแข่งขันในครั้งนี้ โดยนายเจริญ โนภีระนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมกันดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล บอลเล่ย์บอล เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนทั้ง 9 หมู่บ้านส่งนักกีฬาและร่วมเชียร์ ในวันดังกล่าว
27 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 17 มกราคม 2561 นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดง ได้เข้าตรวจเยี่ยม เทศบาลตำบลหนองแก๋ว เพื่อมอบนโยบายและตรวจติดตามโครงการตามนโยบายรัฐบาล เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรคการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลสภาพปัญหามาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
17 มกราคม 2561

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว นำโดย นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ภายในงานได้จัดกิจกรรมให้น้องๆ ได้เล่นเกมส์ตามซุ้มต่างๆ การแสดงความสามารถของน้อง ๆ จากโรงเรียนต่าง ๆ บนเวที และยังมีการจัดแสดงมอเตอร์ไซต์ผาดโผน จากสมาคมมอเตอร์ไซต์ไต่เขาประเทศไทย ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนของขวัญของรางวัล ขนมและอาหารกลางวัน แก่เด็กๆ มา ณ ที่นี้
15 มกราคม 2561


27 ตุลาคม 2560


08 กันยายน 2560

วันนี้ นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว และพนักงาน ได้ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช /Admin Ratchaneewan
21 สิงหาคม 2560

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลหนองแก๋วได้จัดโครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ****เทศบาลตำบลหนองแก๋วขอเชิญชวนประชาชนตำบลหนองแก๋วทุกท่าน ร่วมทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันและเวลาราชการ******
18 กรกฎาคม 2560

วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันสิ่งแวดล้อมโลก"  ทางเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จึงขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองแก๋วร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน และทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดี
05 มิถุนายน 2560

วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.รุ่น 1) ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแก๋ว โดยมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว และท่านรองนายกเทศมนตรีทั้งสองท่าน และสมาชิก อปพร.ในสังกัด เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 50 คน
28 พฤษภาคม 2560

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว นำโดย นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว และนายขันคำ ไชยคำมูล ประธานสภา ฯ พร้อมด้วยรองนายก ฯ สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานสรงน้ำพระธาตุวัดสอาดกุญชร (บ้านบวก)
09 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองแก๋ว หลักสูตร "การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตลอดจนยังส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปได้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แจกจ่ายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
27 เมษายน 2560

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th