เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเทศบาลตำบลหนองแก๋ว
หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลตำบลหนองแก๋ว 053-443062
ชื่อ/หน่วยงาน ต่อ
นายกเทศมนตรี14
ปลัดเทศบาล13
สำนักปลัดเทศบาล16-17
กองคลัง11
กองช่าง15
กองการศึกษา16
โทรสาร (Fax)12

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th