เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับคะ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเทศบาลตำบลหนองแก๋ว
หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลตำบลหนองแก๋ว 0-5303-0609
ชื่อ/หน่วยงาน ต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง15
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด11
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุข
โทรสาร (Fax)17

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th