เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับคะ


ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลตำบล พนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้ออกประชาคมหมู่บ้านตามโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองแก๋ว และทบทวนแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2561 ในระหว่างวันที่ 7-17 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประชุมประชาคมชุมชน เพื่อร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 และการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลหนองแก๋ว ครั้งที่ 19

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลหนองแก๋ว ครั้งที่ 19 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดง ประธานในพิธีในการจัดแข่งขันในครั้งนี้ โดยนายเจริญ โนภีระนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมกันดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล บอลเล่ย์บอล เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนทั้ง 9 หมู่บ้านส่งนักกีฬาและร่วมเชียร์ ในวันดังกล่าว

27 สิงหาคม 2561
04 กรกฎาคม 2561
05 มิถุนายน 2561
31 พฤษภาคม 2561
24 เมษายน 2561
18 เมษายน 2561
11 เมษายน 2561
03 เมษายน 2561
19 มีนาคม 2561
19 มีนาคม 2561
06 สิงหาคม 2561
06 สิงหาคม 2561
02 สิงหาคม 2561
02 สิงหาคม 2561
02 สิงหาคม 2561
08 พฤษภาคม 2561
08 พฤษภาคม 2561
08 พฤษภาคม 2561
23 เมษายน 2561
23 เมษายน 2561
19 มีนาคม 2561
19 มีนาคม 2561
12 มีนาคม 2561
21 กุมภาพันธ์ 2561
19 กุมภาพันธ์ 2561

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th